NATJEČAJ ZA DIZAJN I IZRADU TURISTIČKE UNIFORME SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Datum početka: 09.11.2018.

Datum isteka: 23.11.2018.

 Krajnji rok dostave ponuda: 23.11.2018. do 14:00 sati.

 1. Podaci o naručitelju:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28/2 44000 Sisak

tel: 044 540 163
www.turizam-smz.hr

info@turizam-smz.hr

 1. Opis predmeta Javnog poziva:

Dizajn i izrada muških i ženskih turističkih uniformi  TZSMŽ uz mogućnost prijedloga pratećih dodataka.

 1. Sadržaj ponude dizajna:
 • idejno rješenje/dizajn svih artikala muške i ženske uniforme
 • prijedlog i idejno rješenje pratećih dodataka (kapa/šešir, ukras za glavu, marama, kravata, ukras za ruku i/ili sl.),
 • dizajn i koncept skice svakog odjevnog predmeta, te cjelokupnu sliku ženskog i muškog službenog odjela i dodataka ako su predloženi,
 • ideju je potrebno obrazložiti u pisanom obliku,
 • prijedlog vrste i boje materijala za uniforme i dodataka (ukoliko su predloženi),
 • skice je potrebno prezentirati na isprintu A3 formata i na CD-u.
 1. Nagrada za dizajn i izradu uniformi:

Nagrada za izabrani dizajn svih odjevnih predmeta i mogućih dodataka je 30.000 kn (brutto). Nagrada uključuje otkup autorskih prava na dizajn i korištenje idejnog rješenja modela, odabir materijala za uniforme u dogovoru s izvođačem uniformi, nadzor nad izradom prototipova odjevnih predmeta koji će biti sastavni dio muške i ženske uniforme, te dodataka ukoliko su uključeni kao i nadzor te sudjelovanje u izradi krojeva prema potrebnim konfekcijskim brojevima.

Naručitelj se navedenu nagradu obvezuje isplatiti najkasnije 30 dana od datuma potpisa ugovora.

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije (TZSMŽ) ima pravo izmjene i dopune odabranog dizajna/modela u dogovoru s autorom dizajna. TZSMŽ zadržava sva prava na odabrano idejno rješenje.

 1. Vrsta, kvaliteta i količina predmeta Javnog poziva:
 • odjevni predmeti bi trebali obavezno pratiti prepoznatljive elemente identiteta Sisačko-moslavačke županije,
 • informatori su u direktnom kontaktu s publikom i predstavljaju Županiju na inozemnim i tuzemnim sajmovima turizma,
 • posao informatora je stajanje za pultom na štandovima, komunikacija s posjetiteljima, posluživanje posjetitelja, slaganje materijala na štandu. U uniformi se treba komotno kretati, ali i izbjegavati neku svijetlu tkaninu zbog često relativno prljavih promotivnih brošura,
 • gotovo svi sajmovi se održavaju u periodu od siječnja do travnja, te od listopada do prosinca, dakle, u hladnije doba godine, ali u relativno toplim halama,
 • uniforme će se koristiti barem 5 godina, stoga materijal i uniforme trebaju biti otporni na veći broj korištenja i čišćenja. Uniforma treba biti izrađena od materijala koji se minimalno gužva ili uopće ne gužva, te da je ugodna za nošenje uz moguće održavanje u kemijskim čistionicama
 • količina potrebnih uniformi – 5 ženskih i 2 muške (uz mogućnost dodatnog naručivanja)
 • Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije neće snositi nikakve dodatne troškove nabave materijala i izrade uniformi.
 1. Mjesto isporuke roba i usluga:

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28/2 44000 Sisak

 1. Rok isporuke robe

Rok isporuke uniformi je do 23.12.2018.

Molimo da ponuđač ponudi tkanine za uniforme koje će biti raspoložive u potrebnim količinama kako bi se mogli dodatno isporučiti.

 1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:
 • isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojom dokazuje da je registriran za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti koja je predmet Javnog poziva (ne starija od 6 mjeseci)
 • dokaz o nekažnjavanju (ne stariji od 30 dana)
 • dokaz da podnositelj nema duga prema Poreznoj upravi (ne stariji od 30 dana)
 1. Način dostave ponude
 • ponuda se dostavlja u pisanom obliku na hrvatskom jeziku
 • ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PONUDA ZA ZA DIZAJN I IZRADU TURISTIČKE UNIFORME SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – NE OTVARATI“ na adresu: Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28/2 44000 Sisak

 • ponuda se dostavlja s nazivom i adresom ponuditelja
 1. Plaćenje

Plaćanje za izvršenu uslugu će se obaviti u roku od 30 dana po primitku računa uz dokaz za isporučenu ukupnu količinu naručenih uniformi. Predujam isključen. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.

 1. Kriterij odabira ponude:

Kriterij za odabir najbolje ponude je atraktivnost, praktičnost uniforme i originalnost, te prepoznatljivost Sisačko-moslavačke županije.

   Napomena:

TZSMŽ nije dužna odabrati ponudu te je ovlaštena u bilo kojoj fazi postupka odustati od daljeg provođenja nadmetanja ili prihvata bilo koje ponude, sve do trenutka sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem, bez prava bilo kojeg ponuditelja na naknadu bilo kakve štete koja mu zbog tog razloga nastane ili može nastati.

Ponuditelji čija ponuda nije odabrana, odnosno koji nisu pozvani u drugu fazu postupka, nemaju pravo žalbe niti pravo na naknadu bilo kojih troškova vezanih uz ovaj postupak.