Natječaj za radno mjesto – Pomoćnik/ca direktora za razvoj ponude i upravljanje destinacijom – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA

Trg N. Š. Zrinskog 1

44430 Hrvatska Kostajnica

OIB 87973741375

Tel/fax: 044 551 558

mail: tzg-hrvatska-kostajnica@sk.t-com.hr

 

Ur.broj: 04/20

U Hrvatskoj Kostajnici 20.01.2020.

 

Temeljem članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i pomicanju hrvatskog turizma i članka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Hrvatska Kostajnica, predsjednik Turističke zajednice Grada Hrvatska Kostajnica objavljuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Pomoćnik/ca direktora za razvoj ponude i upravljanje destinacijom – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Sukladno Članku 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Članku 3. Pravlnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice te Članku 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Hrvatska Kostajnica, pomoćnik direktora za razvoj ponude i upravljanje destinacijom mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);
 • da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik i poznaje jedan svjetski jezik;
 • da poznaje rad na osobnom računalu;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
 • da ima položen vozački ispit B kategorije

Opis poslova i zadaća:

 • provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice;
 • izrađuje polugodišnje i godišnje analize financijskog poslovanja Zajednice te sudjeluje u izradi financijskog plana;
 • kontrolira materijalnu i financijsku ispravnost dokumenata za knjiženje;
 • inicira i koordinira aktivnosti na unaprjeđenju organizacije i metodologije rada Zajednice;
 • na temelju analize predlaže direktoru poduzimanje konkretnih promidžbenih aktivnosti na emitivnim tržištima;
 • priprema materijale za sjednice nadzornog odbora, Turističkog vijeća i Skupštine;
 • oblikuje ugovore o poslovnoj suradnji;
 • surađuje sa Hrvatskom turističkom zajednicom, Ministarstvom turizma i ostalim institucijama;
 • obavlja druge poslove i zadatke koje mu povjeri direktor Zajednice;
 • za svoj rad odgovara direktoru Zajednice.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma)
 • domovnicu
 • rodni list
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit)
 • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika;
 • dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija informatike i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije od kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije zaključivanja ugovora o radu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Hrvatska Kostajnica.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: TZG Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskoga 1, 44 430 Hrvatska Kostajnica s naznakom „Za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

Predsjednik TZG Hrvatska Kostajnica

Dalibor Bišćan

 

Natječaj za radno mjesto_pomoćni direktor