Natječaj za radno mjesto

Temeljem svoje ovlasti prema čl.12 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Hrvatska Kostajnica, a u skladu sa Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanjem hrvatskog turizma predsjednik Turističke zajednice Grada Hrvatska Kostajnica objavljuje:

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. Viši stručni suradnik za opće poslove i marketing – 1 izvršitelj/ica na određeno u trajanju 12 mjeseci, puno radno vrijeme

Opis poslova i zadaća:

 • obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice
 • obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
 • obavlja kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice
 • izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice
 • sudjeluje u pripremi izvješća za nadzorna tijela Zajednice
 • vodi stručnu korespodenciju
 • surađuje s drugim lokalnim turističkim zajednicama
 • obavlja pripremne radnje u izradi godišnjeg programa promotivnih aktivnosti
 • obavlja druge poslove i zadatke koje mu povjeri predsjednik TZG Hrvatska Kostajnica, za svoj rad odgovara predsjedniku TZG Hrvatska Kostajnica

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma)
 • domovnicu
 • rodni list
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • Pismo preporuke prethodnog poslodavca

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije od kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršiti će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije zaključivanja ugovora o radu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: TZG Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskoga 1, 44 430 Hrvatska Kostajnica s naznakom „Za natječaj – viši stručni suradnik za opće poslove i marketing“

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

 

VIŠE INFORMACIJA JE DOSTUPNO NA WEB STRANICI HZZ-A.